يکشنبه ۳۰ تير ۱۳۹۸ - ۱۹:۴۸  |  Sunday, 21 July 2019
کد خبر: ۲۴۶۹۵
تاریخ انتشار: ۱۳:۰۰ - ۰۷ فروردين ۱۳۹۸
به قلم سید غفار فتحی
فرماندارمحترم شهرستان لنده جناب دکتر دارا کریمی نژاد: * من به تو درس سیاست میدهم * ادعاهایت راپروگمات کن * علم بی عمل وبال گردن است * تکنوکرات وجدان راچکش زن * هویت سازه ی تعیین کننده کیستی تان رانسیان نکنید * برای تبیین عزت حوزه کهگیلویه به تحلیل گلوگاه تاریخ نیازمندیم نه واو ادعا * دانشجوکتابخانه مطالبه گری است * مایلم باشمامناظره کنم.
به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف ؛سید غفار فتحی از فعالان عرصه مجازی و دانشجوی دانشگاه پیام نور شهرستان لنده در نامه ای خطاب به فرماندار شهرستان لنده نوشت:

بسم اللّه الرحمن الرحیم
ن، وَالقَلَم وَ ما یَسطُرُون

ناله اگر که برکشم
خانه خراب میشوی
خانه خراب گشته‌ام
بس که سکوت کرده‌ام...

در غالب کشورهای پیشرفته و درحال توسعه، دانشگاه بعنوان پایه ی اصلی توسعه،کانون پیشروونقطه ی برهم زننده ی ایستایی دریک جامعه هست، که رخوت ورکودرااز تن جامعه بیرون و الفت به زندگی عادی را درهم میشکند،در جام جم آن میتوان به تماشای نسل های آتی پرداخت وپیشگویانه بر بام عزت  ایستاد،وازفرداوفرداهاخبرداد،باخطوط آن میتوان برانگیختگی،انگیزش،انفجار،و شتاب به سوی مدینه فاضله راشاهدبود،نقش مولدی که به زندگی جمعی امداد،وباتربیت نیروی انسانی متعهد،جهت گیری های اجتماعی،سیاسی،فرهنگی،اقتصادی،را تعریف ونسق میبخشد،عقل منفصل ونقادجامعه، که بیش از هرچیزی، نیازمند به رسمیت شناختن، جایگاه ومنزلت و توجه به حقوق دانشگاه و دانشجویانش میباشد،کنشگرانی فعال و تاثیرگذار که درنهادتولیدی معرفت باحساسیت ،خود نسبت به مسائل جامعه علمی،سیاسی،مدنی،اخلاقی، درکارکردها وناکرکردها، پیوندی ارگانیک ایجادمیکنند وبا الگوگیری اززنده گان تاریخ،گستاخی های شهیدگونه درراه حقیقت طلبی و تحول خواهی، جسارت راتجددمی  کنند.

فرماندار محترم شهرستان لنده جناب دکترکریمی نژاد:

درروزتجلیل از دانشجویان جهادگردانشگاه پیام نورشهرستان لنده، مطالب و انتقاداتی را مطرح کردید، شنیدم که درتنورسرخ مظلوم دانشگاه،هیمه ی یاس رابرافروخته اید،به شما توصیه میکنم از شعله آفرینی درانبارباروت پرهیزکنید،چراکه من دانشجوبه شمادرس سیاست میدهم.

۱-درابتدابایدبدانید،که اگردانشجوی شهرستان لنده شاید ازاسب افتاده ولی از اصل نیفتاده،چراکه اولین مکتب خانه استان در شهرستان ما بوده است،درخصوص ساختمان دانشگاه، دیالکتیک سیاسی طبیعت نویدبخش تغییرات خواهدبود و بزودی ساختمان دانشگاه تکمیل خواهدشد،پس مرگی نیست،تگرگی نیست،صدایی گر شنیدی،صحبت سرما و دندان سیاست گریزانی است که مجبوربه چکش کاری تکنوکرات وجدانشان هستند،

۲- شماکه بودن دانشگاه ها را خیانت به کشورمی دانید، باید بدانید بیشترین تولیدات فرهنگی و علمی،در زمینه ی کتاب،سینما،هنر،ادبیات،محصول طبقه ی متوسط جدید یقه  سفیدان بود،پس وجودنهاددانشگاه بعنوان پیشگام فرهنگ و تمدن سازی، نقش کلیدی  وسکوی پرتابی درقشربندی اجتماعی برای استان های محرومی مثل استان ماک.ب است که مردمانش دسترسی، نابرابربه فرصت هاوپاداش های اجتماعی دارند،همان قشربااستعدادولی کم بضاعت،

۳-هویت سازه ی چند بعدی که به شمافرصت عرض اندام، از لایه های هویتی وسیاسی راداده است، مگر به پشتوانه ی کیستی تان در دانشگاه پیام نوردهدشت و... نبود که امروزه فرماندار شهرستان لنده شده اید؟خورشیدسیاسی شماراتاریک میبینم،چراکه توده ی لیزفراموشکاراست.

۴-شماکه درسال جدید،دوالگوی معذرت خواهی ونه گفتن به عدم تاثیرگذاری دانشجو،واین شعار که هرگزدانشگاه نباشد،راباپتکی گران وسردبرتقدیر دانشجوبه اجبارمیکوبید و تخصص در  واژه ی هرگزرابرای او نسخه وتجویزمیکنید،آیانمیدانید دانشجوخودتقدیر وسرنوشت سازی میکند؟دانشجوخودتراژدی می سازد درضمن ما باد نکاشتیم که طوفان دروکنیم!

۵-آیاشیپورهای متاسف نبایددانشجورا تا پاییزتشییع کند،وقتی میگویید،در توسعه شهرستان لنده همه ی استراتژی ها و اهداف مشخص شده است،درصورتی که درقرن بیست و یکم پارادایم توسعه پایدار،از دل دانشگاه حیات وضربان میگیرد؟

۶-گرامافونی از توسعه ستیزی رادرتفکرشمابعلت بی تاثیری دانشجودرتوسعه شهرستان میبینم،شماکه در دولت تدبیروامیدنتوانستید، با ادامه ی تکمیل ۲۰درصدی ساختمان دانشگاه، ولوبایک مترپیشبرد یاهمگام شدن در حمایت از مطالبات دانشجویان بانگی بزنید ،حداقلی را انجام دهید،چگونه وباچه رویی  برمبنای ایده آل ها و کلی گویی ها سخن میرانید؟

۷-شمادربین دانشجویان ازیکسوازمصرف گرایی وفرهنگ مصرف گرایی صحبت میکنید،وازطرفی تعدددانشگاه که در شهرستان لنده  هم که نیست ونظریه پردازی میکنید، ومیفرمایید دانشگاه خیانت به تولیداست،آیانمیدانیدکه دانشگاه یک نظام تولیدکننده هست وهمه جامصرف کننده است،و چیزی که دانشگاه تولیدمیکند،آن چیزی است، که دستگاه های دیگروکل این نظام مصرف میکنند؟

۸-شمافرمودید،دانشجویی که ۵۰۰کتاب مطالعه نکندبیسواداست،ولی من معتقدم دانشگاه واقعی جایی است که مجموعه ای از کتب درآن جمع آوری شده باشد،من به شما کتاب ایمان شمشیری درخط مقدم،محمدروادرام اس شعر،صدیقه موسوی در شرجی جهاد،رادردانشگاه پیام نورتوصیه میکنم مطالعه بفرمایید،تا علاوه بر خواندن این کتب، نوردانستن را احساس کنید،چراکه کتاب ها نه تنها مرکبی برکاغذند،بلکه گوینده گانی هستند که باشنونده خود سخن میگویند،حق رابه بهاربدهیدباساقه های لخت،


۹-کسی که خواهان ترقی است، مدام دچارسرگیجه هست،معمولا افرادبامطالعه دارای تخیلی قوی وباخلاقیتی هستند،میشه بفرمایید خلاقیت های شمادرسطح شهرستان لنده چه بوده که باواومیانی از عزت کهگیلویه میخواهید گلوگاه ابداع کنید؟شمایی که مراهشدارمیدهی چراخودتان راهشدارنمیدهید؟

۱۰-آیاتفاوت میام نت هاوضرباهنگ های شما که میفرمایید، رهبرمعظم انقلاب در بیانیه ی گام دوم،از علم بیشترازاقتصادتاکیددارند،مبنی برنفی دانشگاه پیام نورلنده ازجانب شما به عنوان پیشرووشاخص ارتقای فرهنگ جامعه ی شهرستان اوج تناقضات و سردرگمی های سیاسی شمانیست؟

۱۱-آیاترس شما ازنباید دانشگاه درسطح شهرستان،ترس ازتازگی وتغییر ودرددیدگاهی تازه نیست تا احساس آرامش کنید؟آیاتاالان تفکرتحول طلب دانشجو،حرکت درکلیشه ها وقالب بندی های ساکت راپذیرفت؟آیاازیکنواختی ها احساس دلتنگی نکرد که شمااورامحکوم به خلق حواشی میکنید و عودبه سوی مطالب علمی  سوق میدهید؟آیادغدغه دانشجودرخصوص حقابه مارون ازشماجلوترنبود؟آیادغدغه دانشجودرخصوص ساختمان دانشگاه، مدرسه دم تنگ،فسفات قیام،مدرسه شهرک سرآسیاب ازشماباانگیزه ترنبود؟

۱۲-به شاخه های فرهنگ وهنرشهرستان آنقدرخوگرفته اید،که اینگاسیو به پنج عنصر،شماکه اینقدردم از توسعه بوسیله فرهنگ و هنررامدعا هستید،میشه بفرمایید،کدام یک اززیرساخت های مربوطه رافراهم کرده اید؟

درپایان به شمابگویم خودشیفتگی، زمانی بوجود می آید که حرف، عمل را همراهی نکند،چراکه علم بی عمل ادعاست ووبال گردن است،ودانش بی ارزش،دورخیزی  بدون پریدن است.

شماکه دانشجویان پیام نور شهرستان لنده رابیسواد وبی تاثیرخطاب میکنید،من به نمایندگی از دانشجویان شمارا به مناظره در فضای دانشگاه دعوت ومیطلبم،امیدوارم دعوت مارا لبیک بگویید.

سیدغفارفتحی
۱۳۹۸/۱/۷


اشاره: مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های بینندگان"آوای رودکوف" است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. بینندگان "آوای رودکوف" می توانند با ارسال یادداشت خود، مطلب ذیل را تایید یا نقد کنند.
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۵
اصلاحات لنده
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۱/۰۷
0
0
آفرین بر این دانشجوی بیدار انصافا گل گفتی. ...
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۳۶ - ۱۳۹۸/۰۱/۰۷
0
0
واقعا شهرستان ما مسخ شده
افتخاری علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۰۱ - ۱۳۹۸/۰۱/۰۷
0
0
درود. حضور نداشتم.اگر صحت داشته باشد که ایشان وجود دانشگاه پیام نور را غیرضروری میداند مصداق بارز قدر ناشناسی وناسپاسی هست.اگر چنین اعتقادی دارد باید بحال مردم این دیار خون گریست. تا زمانیکه رییس پیام نور بود پیام نور بود حالا پیام نور به زعم ایشان شده پیام ظلمت؟!!!!!
بیغش سرآسیابی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۳۸ - ۱۳۹۸/۰۱/۰۸
0
0
با سلام و تبریک سال نو به همه.
فارغ از هر گونه جهت گیری سیاسی و جانبدارانه،باید واقعیتها را گفت و پذیرفت،نخست اینکه فرماندار محترم لنده،هرچند انسانی متشخص و باسواد هستند،ولی در حوزه عمل به وعده ها و رفع کاستی ها توفیقی چندانی نداشت.
که این خود دلایل مختلفی دارد.
دوما،ضمن احترام ویژه به علم ودانش و دانشگاه،باید گفت که گسترش بیش از حد واحدهای دانشگاه و رشته های آن،در کوتاه مدت و بلند مدت،می تواند صدماتی داشته باشد.که بیان آنها در این مجال نمی گنجد.

سپاس فراوان
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۵۵ - ۱۳۹۸/۰۱/۰۹
0
0
جناب آقای فتحی با سلام به محضر شریفتان
شجاعت و پاسخگویی جنابعالی قابل ستایش است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
عکس روز